ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ - videolike.de  

ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

Das Video ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ darf nicht auf dieser Website angezeigt werden.

ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

Du kannst es jedoch auf onemillionvideos.de ansehen: zum Video.

ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ Quelle: YouTube

จำนวนกระดูภายในร่างกายนุษย์ที่เจริญเติมโต
เต็มที่แล้ว ประกอบด้วย กระดูกแกนและกระดูกระยางค์
กล้ามเนื้อ : Muscle ประกอบด้วย เซลล์กล้ามเนื้อ [Muscle Cell]
เรียงชิดกันเรียกว่า เส้นใยกล้ามเนื้อ [Muscle Fiber]
มี 3 ชนิด ดังนี้
- กล้ามเนื้อเรียบ (Smooth muscles)
- กล้ามเนื้อลาย (Striated muscles)
- กล้ามเนื้อหัวใจ (Cardiac muscles)

Suchbegriffe für ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ